AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl

ekoloji monitorinq

"BÖYUK BAKI VƏ SUMQAYITIN SƏHİLLƏRİNİN EKOLOJİ MONİTORİNQİ"

 

seminarın materialları
-23.07.1999-

Redaksiya heyəti: coğrafiya elmləri doktoru Vəliyev S.S., kənd-təsərrüfat e. namizədi Kərimov T.A., biologiya e.n. Sultanov E.H., Eyvazov A.F.

Bakı, 1999
İSAR - Azərbayjan"-nın yardımı ilə nəşr edilmişdir

Son illərdə, Abşeron yarımadasında neft sanayesinin intensiv inkişafı və əhəlinin sıxlığının artması ilə əlaqədar ətraf mühitə antropogen təsirlər də çoxalmışdır. Zibil mənbələrinin, neft çirklənməsinin artması, çirgi suların yaşayış məntəqələri yaxınlığında dənizə axıdılması, su təchizat sisteminin yararsızlığı, bu vəya digər amillər ekoloji şəraiti pisləşdirməklə, gərgin vəziyyətə səbəb olmuşdur.
Belə bir ekoloji vəziyyət Azərbaycan alimlərini ciddi şəkildə narahat etmişdir. Oxucuya təqdim edilən bu kitabda Abşeron yarımadasında ekoloji problemlərə, onların həlli yollarına həsr edilən elmi məqaqəqər toplanmışdır.

 

BÖYÜK BAKI VƏ SUMQAYITIN SAHİL ZONASININ EKOLOjİ MONİTORİNQİNİN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİ

Elçin Sultanov, Tahir Kərimov, Sevinc Hümbətova, Niqar Ağayeva

Ədəbiyyat:

  1. Verehaqin N.K. Qibelğ ptiü ot nefti v Azerbaydcane. - Zooloqiçeskiy curnal, 1946, tom 25, № 1, s. 69-80.
  2. Sultanov G.Q. Antropoqennıe priçinı qibeli ptiü vo vremə proleta vdolğ zapadnoqo poberecğə Kaspiyskoqo morə. Tez. Dokl. Mecdunarod. Konf. Po problemam Kaspiyskoqo morə, Baku, Glm, 1991, s. 75-76.
  3. Sultanov Glğçin, Qumbatova Sevindc, Kerimov Taxir, Aqaeva Niqər. Sluçay massovoy qibeli ptiü ot nefti na ostrove Qilğ v marte 1998 qoda. - V kn.: Kraevedenie i zahita okrucaöhey sredı v Azerbaydcane, Baku, 1998, s. 43-45
  4. Sultanov Glğçin, Kerimov Taxir. Qnezdovanie vodnıx ptiü v Azerbaydcanskom sektore Kaspiyskoqo morə. - V kn.: Kraevedenie i zahita okrucaöhey sredı v Azerbaydcane, Baku, 1998, s. 61-63.
  5. 5. Sultanov Elchin. Mass mortality of birds from oil near the Caspian sea coast of Azerbaijan in March 1998. Abstract booklet of 2-nd Int. Conf. on Wetlands and Development, Dakar, Senegal, 1998, p. 85.