AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl

DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN QIRMIZI KİTABLARINA DAXİL EDİLƏN QEYRİ SU-BATAQLIQ QUŞLARI
NO Azərbaycanca adı Latınca adı Azərbaycan Qırmızı Kitabı Dünya Qırmızı Kitabı
1 Çay qaraquşu Pandion haliaetus +
2 Qırmızı çalağan Milvus milvus +
3 Ağquyruq dəniz qartalı* Haliaetus albicilla + +
4 Tetraçalan Accipiter gentilis +
5 Türküstan tüvüyü Accipiter badius +
6 Çöl qartalı Aquila nipalensis +
7 Kiçik qartalça Aquila clanga +
8 Məzar qartalı* Aquila heliaca + +
9 Bərqud Aquila chrysaetos +
10 Toğlugötürən Gypaetus barbatus +
11 Qara kərkəs Aegypius monachus +
12 İlanyeyən Circaetus gallicus +
13 Çöl belibağlısı Cyrcus macrourus +
14 Ütəlgi Falco cherrug +
15 Şahin, laçın Falco peregrinus +
16 Kərkincək Falco vespertinus +
17 Çöl muymulu Falco naumanni +
18 Dovdaq* Otis Tarda + +
19 Bəzgəg* Tetrax tetrax + +
20 Cek* Chlamydotis unudulata + +
21 Qafqaz tetrası* Tetrao mlokosiewiczi + +
22 Xəzər uları Tetraogallus caspius +
23 Qafqaz uları Tetraogallus caucasicus +
24 Turaj Francolinus francolinus +
25 Qırqovulun talış yarımnövü Phasianus colchicus talischensis +
26 Qaraqarın bağrıqara Pterocles orientalis +
27 Qöycəqarğa Coracius qarrulus +
28 Ağboğaz bülbül Irania gutturals +
29 Hirkan arıquşu Parus hyrcanus
30 Səhra qarquşu Bucanetes githagineus +
31 Yaxalıqlı milçəkqapan Muscicapa semitorquata +
CƏMİ 22 14
AZƏRBACANDA MÜHAFİZƏYƏ EHTİYACI OLAN SU-BATAQLIQ QUŞLARI
Növ Qırmızı Kitab Köçmə statusu Yayıldığı ərazilər
No Azərbaycanca adı Latınca adı Azərbaycan Dünya
1 Qıvrımlələk qutan* Pelecanus crispus + + Qş, Yuv Xəzər sahili boyu və iri daxili su hövzələri (Sarısu, Ağgöl, Kürün Deltası və s.)
2 Çəhrayı qutan Pelecanus onocrotalus + Xəzər sahili boyu və iri dahili su hövzələri (Kürün deltası, Qızılağac, Ağgöl və s.)
3 Kiçik qarabatdaq Phalacrocorax pygmaeus + Ot Xəzər sahili boyu və iri su hövzələrində qarğı ilə bitmiş ərazilərdə.
4 Ərsindimdik Platalea leucordia + Yuv Həmin yerlə
5 Qara leylək Ciconia nigra + Yuv Düzənlik və dağətəyi meşələri
6 Qızılqaz Phoenicopterus ruber + Qşb Yuv Ağgöl, Acınohur, Kürün Deltası, Mahmudçala, Şirvan qoruğu (Bəndəvan yasaqlığı), Qızılağac, axırınjılarda bəzi illərdə yuvalayır, köç vaxtı – Xəzər sahili boyu, Hacıqabul.
7 Qırmızıdöş qaz* Rufibrenta ruficollis + + Qızılağac qoruğunda tək-tək, axır illər bəzi daxili su hövzələrində az miqdarda rast gəlinir
8 Ağqaş qaz Anser erythropus + Qızılağac, başqa daxili su hövzələri və Xəzər sahili boyu
9 Fısıldayan qu Cygnus olor + Qş, Yuv Daxili su hövzələri və Xəzər sahili boyu.
10 Kiçik qu Cygnus columbianus + Həmin yerlər
11 Mərmər cürə* Marmaronetta angustirostris + + Ot Ölkənin su-bataqlıq sahələri
12 Ağgöz dalğıc Aythya nyroca + Ot Həmin yerlər
13 Göydimdik Oxyura leucocephala + Ağgöl, Sarısu, Hacıqabul, Qızılağac, Qırmızı göl, Xəzər sahili boyu
14 Qılquyruq ördək Melanitta fusca + Ö-K Köç vaxtı və bəzən qışlamada Qızılağacda
15 Ağ durna Grus leocogeranus + Ö-K Qızılağac, Biləsuvar rayonunun Arazqırağı sahələri
16 Civdimdik Crex crex + Ö-K Ölkənin su-bataqlıq sahələri
17 Sultan toyuğu Porphyrio porphyrio + Ot Qarğı bitən su hövzələri və Xəzər sahili boyu ərazilər
18 Çökükburun cüllüt* Chettusia gregaria + + Ö-K, (Qş) Ölkənin su-bataqlıq sahələri
19 Ağquyruq çökükburun Vanellochettusia leucura + Ot
20 Kiçik kronşnep Numenius tenurostris + (Ö-K) Xəzər sahili boyu
21 Təmbəl bekas Callinago media + Ö-K Xəzər sahili boyu və dağlıq-meşə rayonları
22 Çöl haçaquyruq cüllütü* Glareola nordmanni + + B-K Xəzər sahili boyu
23 Böyük oxcüllüt Limoza limoza + Su bataqlıq sahələri
24 Böyük əyridimdik Numenius arquata + Su bataqlıq sahələri
CƏMİ 13 16
*- eyni zamanda Azərbaycan və Dünya Qırmızı kitablarına daxil olan növlər; Qş – qışlayan, Ö-K - ötüb keçən; Yuv – yuvalayan; Ot – oturaq;